google plus facebook
ספרים מיוחדים

רשימת מאמרים

השואה מוצפנת בתורה !

בפרשת השבוע הקרובה "וילך", ישנם מספר פסוקים שרבנים ומפרשי התורה מייחסים אותה לתקופת השואה. ...וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר הארץ אשר הוא בא שמה.

תקע בשופר גדול לחרותנו

אחד ממבשרי הגאולה הוא קול השופר משמיים כמו שמופיע בתפילה :"תקע בשופר גדול לחרותנו, ושא נס לקבץ גליותינו , וקבץ מהרה יחד מארבע כנפות הארץ לארצנו ".

דרכי האלהים

גם בימינו ולמעשה לאורך כל ההיסטוריה, לא נראית לעיני כל ההיגיון של מערכת הצדק האלהית ונשאלות שאלות רבות ,דוגמאות : למה צדיק ורע לו רשע וטוב לו ?

אחרית הימים = גוג ומגוג

לפי סימנים רבים אנחנו באחרית הימים, אפשר להבין זאת מהחדשות וכל מה שמתרחש בארץ , סביב גבולותינו ובעולם.  

הופעת וירידת המרכבה מעל הר הבית

סוסים העשויים מאש מופיעים בתנ"ך ובספר "היכלות רבתי", הם חלק מצבא השמים. נביא מספר דוגמאות להופעה של סוסי אש ובשני המקרים הראשונים הם מופיעים ביחד עם רכב אש

חץ משכיל

האם ל "חץ" שנורה מקשת יש שכל, הנחייה או שהוא חוזר ריק ? לא!