google plus facebook
ספרים מיוחדים

סוגי הצפנות חדשים נחשפים בפסוקי התורה - דילוגים בתורה | צופן התורה

חיבור אותיות ליצירת מילה ע"י שיטה מסוימת נקראת הצפנה.
עדות לקיום של מידע מוצפן בפסוקי התורה מופיע אצל רבי משה קורדובירו (הרמ"ק).
בספרו, "פרדס רימונים", שם הוא כותב:
 "ידיעת סודות תורתינו הקדושה הוא ע"י הצירופים והגימטראות והתמורות וראשי התיבות וראשי פסוקים וסופי פסוקים ודילוג אותיות וצירוף אותיות."
חז"ל הכירו את ההצפנות השונות ואף קבעו הלכות שונות לפיהן.
הגאון מוילנה התייחס לנושא ההצפנות ודבריו מדהימים ואנחנו לא יכולים לרדת לעומקם.
גם בעידן המחשב , הנסתר הוא אדיר ביחס לנגלה.
דברי הגאון מוילנה:
 "כי כל מה שהיה הוה ויהיה עד עולם, הכל כלול בתורה מ"בראשית" (המילה הראשונה בתורה) עד "לעיני כל ישראל". ולא הכללים בלבד, אלא אפילו פרטיו של כל מין ומין, ושל כל אדם בפרט וכל מה שיארע לו מיום היולדו עד סופו. וכל גלגוליו וכל פרטיו ופרטי פרטיו. וכן של כל מין בהמה וחיה וכל בעל חיים שבעולם, וכל עשב וצומח ודומם וכל פרטיהם ופרטי פרטיהם, בכל מין ומין ואשי המינים עד לעולם, ומה שיארע להם ולשרשם..."
המסקנה המתבקשת שהתורה היא אלוהית בצורה הברורה ביותר!
מובן מאליו מדוע אין לשנות אפילו אות אחת בתורה, כל אות ואות במקום הנכון בפסוקי התורה ומיקומה המתאים בא כדי לאפשר את הדילוגים וההצפנות בשונות.
בפסוקי התורה מופיעים סוגי הצפנה רבים, חלק ידועות וחלק עדיין לא נגלו לנו.
שיטת ההצפנה הידועה ביותר "דילוג אותיות", בשיטה זו סופרים מרחק קבוע בין אות לאות וצירוף האותיות שבדילוג יוצרות את המילה.
כיום יש תוכנת מחשב הידועה בשם "הצופן התנכי" שניתן באמצעותה לזהות דילוגים בתורה ובנוסף גם מילים מוצפנות הקשורות לנושא המרכזי.
יש ספרים, חוברות ומאמרים העוסקים בתחום זה.
לפני כ- 15 שנה, תוך כדי קריאה בתורה, החלו להתגלות לי סוגי הצפנות חדשים שלא היו מוכרים ואין תיעוד לגביהם.
הצפנות אלו וכמותן העצומה מעידות על התורה ועל המחבר שלה – אלוהינו שבשמיים!
לאחר איסוף ממצאי ההצפנות במשך 7 שנים, יצא לאור הספר המיוחד במינו שחיברתי
"הצפנות בתורה".
כמות הממצאים העצומה והלא נגמרת מספיקה כעת לעוד 4 ספרים