google plus facebook
ספרים מיוחדים

דילוג שווה הצפנה כפולה

הצפנה בין שתי מילים המופיעות ברצף בפסוק, כאשר המילה הראשונה מוצפנת בדילוג 1 במילה השנייה ולהפך המילה השנייה מוצפנת במילה הראשונה בדילוג 1 .

וירא אליו יהוה באלני ממרא...  (וירא פרק י"ח , א')

וירא - דילוג 1

וירא אליו יהוה באלני ממרא...

אליו – דילוג 1

הצפנה כפולה "וירא – אליו".

...וישלח את לוט מתוך ההפכה בהפך את הערים אשר ישב בהן לוט:

ההפכה – דילוג 1  (וירא פרק י"ט , כ"ט)

...וישלח את לוט מתוך ההפכה בהפך את הערים אשר ישב בהן לוט:

בהפך – דילוג 1

הצפנה כפולה "ההפכה – בהפך ".

וירכסו את החשן מטבעתו אל טבעת האפד בפתיל תכלת...   (תצוה כ"ח , כ"ח)

פתיל – דילוג 1

וירכסו את החשן מטבעתו אל טבעת האפד בפתיל תכלת...

תכלת – דילוג 1

הצפנה כפולה "פתיל – תכלת ".

ויצק ארבע טבעת בארבע הקצוות למכבר הנחשת בתים לבדים :                       

בתים – דילוג 1                                                                      (ויקהל ל"ח , ה')

ויצק ארבע טבעת בארבע הקצוות למכבר הנחשת בתים לבדים :

לבדים – דילוג 1

הצפנה כפולה "בתים – לבדים".

ראשית ערסתכם חלה תרימו תרומה כתרומת גרן כן תרימו אותה:                                               

תרימו – דילוג 1                                                                 (שלח ט"ו , כ')

ראשית ערסתכם חלה תרימו תרומה כתרומת גרן כן תרימו אותה:

תרומה – דילוג 1

הצפנה כפולה  "תרימו תרומה "