google plus facebook
ספרים מיוחדים

ראשי / סופי תיבות

הצפנה זו היא אחת המופלאות הקיימות בתורה. היא כוללת מילה שבדרך כלל מופיעה בפסוק ומורכבת הן מראשי תיבות והן מסופי תיבות.

זהו סוג הצפנה חדש שנחשף בספר "הצפנות בתורה".

לפי הכמות העצומה של ממצאים מסוג זה שעלו בידי, נראה שהדבר איננו מקרי.

הצפנות של ארבע, חמש ואפילו שש אותיות למילה מוצפנת, מעידות על כך שיש תכנון מושלם בניסוח הפסוק, על-מנת ליצור את ההצפנה הזאת.

ההצפנה של מילה אחת יכולה להופיע מספר פעמים בפסוק אחד. .

ואת יצחק בנו ויבקע עצי עולה...

(וירא כ"ב, ג')

בפסוק ישנן שתי הצפנות של המילה "ויבקע":

...ואת יצחק בנו ויבקע עצי עולה...

...ואת יצחק בנו ויבקע עצי עולה...

זאת מילה בת חמש אותיות שמוצפנת פעמיים וזאת בשש מילים בלבד.

ויצמח יהוה אלהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה...

(בראשית ב', ט')

אלהים

ויצמח יהוה אלהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה...

אלהים

ויאמר אברהם אל האלהים לו ישמעאל יחיה לפניך:

(לך לך י"ז , י"ח)

האלהים

ואת איל המלאים תקח ובשלת את בשרו במקם קדש: ואכל אהרן ובניו את בשר האיל...

(תצוה כ"ט, ל"א-ל"ב)

ובשלת

ונסע דגל מחנה בני דן מאסף

(בהעלתך י', כ"ה)

לכל המחנת לצבאתם ועל צבאו אחיעזר בן עמישדי:

לצבאותם

לכל המחנת לצבאתם ועל צבאו אחיעזר בן עמישדי:

לצבאותם